آنالیز های انجام شده توسط دستگاه HRTM به همراه تصاویر میکروسکوپ الکترونی