انارستان یک ساله

انارستانی که درمدت یک سال از محلول 3220 تفتان شیمی ایران استفاده کرده است.