مرغداری پرورش جوجه

مرغداری که در  مدت زمان پرورش از جوجه تا پایان رشد از نانو مکمل غذائی طیور تفتان شیمی کد 5000 تا 9000 استفاده کرده است.