مزراع تیمار شده با تفتان

مزارعی که که درمدت یک سال از محلول 3220 تفتان شیمی ایران استفاده کرده اند.