مزرعه ذرت

مزرعه ای که که درمدت یک سال از محلول 3220 تفتان شیمی ایران استفاده کرده است.