تاکستان تیمارشده با محلول تفتان شیمی

تاکستان تیمار شده با محلول تفتان شیمی