DR

مزرعه دکتر ذوالفقاری

در نتیجه مصرف سوپرپاور پاور در طول پنج سال گذشته میزان محصول تولیدی 25 تا 30 درصد افزایش نشان میدهد همچنین کیفیت محصول تولیدی نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته به طوریکه بیش از80 درصد میوه های تولیدی هم انداره و هم شکل بوده و دارای طعم و رنگ بسیار خوبی می باشد.قیمت محصول تولیدی نیزبه دلیل کیفیت بالای آن 30 تا 40 درصد گرانتر از تولیدات مشابه است.

با توجه به خصوصیات سوپرپاور، Ph اسیدی غلظت بسیار بالای عناصر غذایی ، وجود ترکیبات آروماتیک و همچنین چگالی بالای آن مطمئن بودم که تاثیر آن بر روی گیاه بسیار خوب خواهد بود ، در سال اول مصرف سوپرپاور هیچکدام از درختان کمبود های قبلی نشان نمی دادند،در واقع تمام برگ ها سبز رنگ بوده و اندازه آنها نیز بسیار مناسب بود.

آزمایشات انجام شده نشان میدهد که درصد بازیافت ازت در نتیجه مصرف سوپر پاور بیش از 50 درصد است.

درصد بازیافت فسفر به نحو چشمگیری افزایش یافته و به 20 درصد میرسد چرا که ریشه گیاه به خوبی توسعه یافته و همچنین غلظت ارتوفسفاتهای اولیه در محلول خاک افزایش می یابد ، از طرفی Ph ریزوسفر پایین آمده و فسفاتهای فیکس شده آزاد می شود همچنین به دلیل افزایش تنفس ریشه ، Co2 بیشتری تولید می شود و این نیز به نوبه خود باعث افزایش حلالیت فسفاتهای کلسیم و به تبع آن افزایش غلظت فسفر در محلول خاک و جذب بیشتر آن توسط ریشه گیاه می شود.

میزان مصرف آب در نتیجه مصرف سوپرپاور :

تا قبل از مصرف سوپر پاور در تابستان با 10 تا 12 ساعت آبیاری درختان سیر آب می شدند و کمبودی را نشان نمیدادند. ، اما از زمانی که سوپرپاور را استفاده میکنم پس از 6 تا 8 ساعت آبیاری درختان سیر آب میشوند و شادابی لاز را به دست می اوردند.همچنین نسبت به تنشهای رطوبتی نیز بسیار مقاوم شده اند.علت اصلی این پدیده افزایش غلظت و تناسب عناصر غذایی در گیاه بوده و از طرفی به دلیل افزایش غلظت پتاسیم در گیاه و به ویژه در روزنه برگها،میزان تبخیر و تعرق گیاه کم شده در واقع در تابستان گیاه آب کمتری را از طریق تبخیر و تعرق از دست می دهد و مدت زمان بیشتری آبدار میباشد.

تاثیر سوپرپاور بر کاهش آفات :

از زمانی که سوپرپاور مصرف میکنم میزان آفات به نحو چشمگیری کاهش یافته است و آفاتی چون،مینوز،شپشک استرالیایی و گموز کاملا از بین رفته اند.علت اصلی این تاثیرات وجود میکرو المنت فلزی و غیرفلزی در سوپرپاور و همچنین تاثیر سوپرپاور بر افزایش سطح شاخ برگ و در واقع سطح سبز گیاه و توسعه ریشه می باشد.