Morgh

بررسی مقدماتی اثر مکمل غذایی طیور تفتان شیمی ایران بر سیستم ایمنی و عملکرد جوجه های گوشتی

جوجه ریزی و شروع پرورش:

بلافاصله پس از ورود جوجه ها به سالن، توزین انجام شد و تعداد 30 قطعه مخلوطی ار جوجه مرغ و جوجه خروس در هر قفس توزیع گردید. آب و جیره غذایی مطابق معمول در اختیارگروه شاهد و محلول تفتان شیمی و جیره غذایی در اختیار سایر گروه های آزمایش قرار گرفت. خوراک مصرفی و باقیمانده خوراک و همچنین تلفات جوجه ها درواحدهای آزمایش ( قفس ها ) هر روز برای همه گروه ها ثبت می شد تمامی جوجه ها در واحد های آزمایش در پایان هر هفته و در روز قبل از کشتار توزین و میانگین هر گروه محاسبه می شد. تغییرات لازم به منظور کنترل دما، رطوبت نسبی، شدت نور و تهویه و همچنین تعداد و نوع آبخوری و دانخوری با توجه به سن جوجه بنا به توصیه شرکت مرغ مادر راس 308  انجام می گردید. در سن 45 روزگی که پایان جوجه ریزی بود 2 قطعه نیمچه ( یک قطعه مرغ و یک قطعه خروس )  از هر واحد آزمایشی جهت تجزیه لاشه کشتار و تجزیه لاشه انجام شد.

 

 

تهیه محلول های تفتان شیمی ایران:

محلول های تفتان شیمی مطابق دستور العمل کار خانه تولیدکننده با کد های 555/5، 655/6، 755/7،700/7، 8000/8 و 9000/9 استفاده گردید بدین نحو که از کد های 555/5، 655/6، 755/7 و700/7 به جهت بهبود سرعت رشد به ترتیب در 5 روز اول هفته های اول، دوم، سوم تا چهارم و سپس از هفته پنجم الی هفتم به ترتیب از کد های 555/5، 655/6، 755/7 استفاده شد.

کدمحلول هفته 1 هفته 2 هفته 3 هفته 4 هفته 5 هفته 6 هفته 7
555/5 پنج روز اول هفته
655/6 پنج روز اول هفته
755/7 پنج روز اول هفته
700/7 پنج روز اول هفته

 

 

ضمنا میزان استفاده از محلول های مذکور در هفته های اول و دوم به نسبت 1دز در 5000 دز آب آشامیدنی و هفته سوم1 دز در 4000 دز و از هفته چهارم تا آخر 1 دز در 3000 دز تعیین گردید.

 

 کدمحلول هفته اول و دوم هفته سوم هفته چهارم وبه بعد
555/5 – 655/6

755/7 – 700/7

یک لیتر مواد با 5 هزار لیتر آب یک لیتر مواد با 4 هزار لیتر آب یک لیتر مواد با 3 هزار لیتر آب

همچنین کد های 8000/8 و9000/9 جهت افزایش مقاومت بدن در مقابل امراض و بیماری ها در نظر گرفته شد که بترتیب و به تناوب در روزهای 7، 14، 21، 28، 35، 42 مورد استفاده قرار گرفت که میزان استفاده از آنها در روزهای 7 و 14، 1 دز در 10000 و در روز 21، 1 دز در 5000 دز و در روز های 28، 35 و 42، 1 دز در 3000 دز تعیین شد.

همچنین در فاصله تغییر محلول های بهبود سرعت رشد و محلول های ایجاد مقاومت در برابر بیماری ها فقط از آب آشامیدنی استفاده می شد ضمنا آب و خوراک بدون محدودیت و به صورت آزاد در اختیار جوجه ها قرار داشت.

اقدامات بهداشتی:

کلیه اقدامات بهداشتی شامل آماده سازی و قرنطینه طبق توصیه های اداره کل دامپزشکی استان صورت گرفت. همچنین تعداد 20 قطعه جوجه در روز اول و از تعداد 40 قطعه در روزهای 23 و 42 (از بال دو قطعه مرغ و خروس از هر قفس ) به منظور انجام واکسیناسیون نیوکاسل و گامبورو خون گیری بعمل آمده و نیز جهت مصرف آنتی بیوتیک کشت میکروبی و آنتی بیوگرام انجام گردید.

 

تجزیه و تحلیل آماری:

این آزمایش در 5 تیمارشامل:

تیمار1) گروه شاهد یا گروهی که آب آشامیدنی و خوراک را مطابق معمول مصرف کرده اند. همچنین بر علیه بیماری های رایج در منطقه نظیر بیماری نیوکاسل وگامبورو واکسینه شده اند.

در ضمن در خوراک آنها داروی ضد قارچ و در بعضی موارد آنتی بیوتیک نیز مصرف نموده اند.

تیمار2) گروه تفتان با واکسن و دارو یا گروهی که از آب آشامیدنی و محلول تفتان شیمی به همراه خوراک معمولی مصرف نموده، همچنین بر علیه بیماری های رایج در منطقه نظیر بیماری نیوکاسل و گامبورو واکسینه شده و در ضمن در خوراک آنها داروی ضد قارچ نیز مصرف گردید و از مصرف هرگونه آنتی بیوتیک خودداری شده است.

تیمار3)  گروه تفتان با دارو یا گروهی که از آب آشامیدنی و محلول تفتان شیمی به همراه خوراک معمولی مصرف نموده اما واکسن دریافت نکرده اند و در ضمن در خوراک آنها داروی ضد قارچ نیز مصرف  گردید واز مصرف هرگونه آنتی بیوتیک خودداری شده است.

تیمار4)  گروه تفتان با واکسن یا گروهی که از آب آشامیدنی و محلول تفتان شیمی به همراه خوراک مخصوص ( جیره فاقد آنتی بیوتیک و داروهای ضد قارچ ) مصرف کرده وهمچنین بر علیه بیماری های رایج در منطقه نظیر بیماری نیوکاسل و گامبورو واکسینه شده اند.

تیمار5)  گروه تفتان بدون واکسن و دارو یا گروهی که ازآب آشامیدنی و محلول تفتان شیمی به همراه خوراک مخصوص( جیره فاقد آنتی بیوتیک و داروهای ضد قارچ ) مصرف کرده اما واکسن دریافت نکرده اند.

جدول مشخصات تیمارها ی آزمایش:

تیمارهای آزمایش واکسن نیوکاسل واکسن گامبورو آنتی بیوتیک داروی ضد قارچ محلول تفتان شیمی
یک (شاهد ) —–
دو ( تفتان با واکسن و دارو ) —–
سه ( تفتان با دارو ) —– —– —–
چهار( تفتان با واکسن ) —– —–
پنج ( تفتان بدون واکسن و دارو ) —– —– —– —–

چهار تکرار برای هر تیمار که برای هر تکرار تعداد 30 قطعه مخلوط جوجه مرغ و جوجه خروس در نظر گرفته شد و در مجموع تعداد 600 قطعه جوجه در 20 واحد آزمایشی (قفس ) پرورش داده شدند.

محاسبه متغير هاي مورد ارزيابي شامل وزن زنده، میزان خوراك مصرفي و ضریب تبدیل غذائی ( نسبت مصرف خوراک گله به وزن زنده گله×100 ) به صورت هفتگي انجام شد. ضمناً وزن نهایی گله و میزان ماندگاری (درصد جوجه زنده مانده درگله در آخردوره پرورش ) در پايان دوره آزمایش اندازه گیری و در نهایت شاخص تولید یا شاخص عملکرد اروپایی (نسبت میانگین وزن زنده گله × درصد ماندگاری بـه ضریب تبدیل  غذائی × سن جوجه به روز× 100 )   برای هر تیمار محاسبه گردید.

اطلاعات حاصل از آزمايش در برنامه  EXCEL ثبت  وداده ها با استفاده از نرم افزار  SASدر قالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و میا نگین ها با استفاده از روش چند دامنه ای دانکن مقایسه شدند

نتایج و بحث:

صفات عملکردی شامل ضریب تبدیل غذایی، وزن زنده ، خوراک مصرفی ، شاخص عملکرد اروپایی ، میانگین  رشد روزانه برای همه گروه های آزمایشی در هفته های اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم و در روز 45 ( پایان دوره ) آنالیز گردیده و نتایج ذیل بدست آمد.

ضریب تبدیل غذایی:

GroupVaccine & DrugVaccine & Drug & Taftan 9000Drug & Taftan 9000Vaccine & Taftan 9000Taftan 9000
Week12345
First Week0.830.770.750.780.85
Second Week1.561.361.331.521.60
Third Week1.671.601.601.631.70
Fourth Week1.781.621.661.711.68
Fifth Week1.771.711.721.821.80
Sixth Week1.881.771.801.891.86
Seventh1.951.851.891.971.98

وزن زنده:

GroupVaccine & DrugVaccine & Drug & Taftan 9000Drug & Taftan 9000Vaccine & Taftan 9000Taftan 9000
Week12345
First Day4242.2542.2142.5542.60
First Week145.85152.87154.52151.17150.32
Second Week292.33343.50323.55300.45332.28
Third Week553.50599.50572580.25541.50
Fourth Week9361033.50979.08981964.50
Fifth Week1484.531540.331494.101490.381472.38
Sixth Week2030.752163.752063.7520722044.72
Seventh Week2220.252364.252248.752254.752227